Ten Commandments

1. Satya
2. Ahimsa
3. Daya
4. Shivasankalpa
5. Datrutva
6. Pawitracharana
7. Brahmacharya
8. Tapa
9. Swadyaya
10. Ishwar Pranidhana

Share this